Нийслэлийн одууд Сагсан бөмбөг /Нийслэл аудит ХХК, Юнистар аудит ХХК, Од бүртгэл аудит ХХК/